Awans zawodowy

System awansu zawodowego nauczycieli

Przewodniki dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego

Ubieganie się o kolejny stopień awansu zawodowego wiąże się ze spełnieniem przez nauczycieli wielu wymagań i przygotowaniem mnóstwa
dokumentów. Wymagania na poszczególne stopnie różnią się, inaczej również mogą wyglądać powinności nauczyciela w okresie odbywania stażu.
Jakie wymagania musi spełniać nauczyciel, aby uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego, ile trwa staż na poszczególne stopnie, jak wygląda
przygotowanie planu rozwoju zawodowego przedstawiają poniższe tabele.

 

Staż na stopień nauczyciela kontraktowego

Zatrudnienie zgodnie z kwalifikacjami

w wymiarze co najmniej ½ etatu

Termin rozpoczęcia stażu 1 września lub innego dnia września - nie później niż
14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć
Wniosek o rozpoczęcie stażu nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia
wniosku
Opiekun stażu przydzielony przez dyrektora szkoły

opiekunem jest nauczyciel mianowany lub
dyplomowany

Plan rozwoju zawodowego w przygotowaniu projektu planu pomaga opiekun stażu

nauczyciel przedkłada projekt planu w terminie 20
dni od dnia rozpoczęcia zajęć

projekt planu uwzględnia wymagania niezbędne do
uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego

dyrektor zatwierdza projekt planu w terminie 30 dni
od dnia rozpoczęcia zajęć

Powinności nauczyciela w okresie odbywania stażu poznawanie organizacji, zadań i zasad
funkcjonowania szkoły, w tym: przepisów związanych
z funkcjonowaniem szkoły, sposobu prowadzenia
dokumentacji obowiązującej w szkole, przepisów
dotyczących zapewnienia bezpiecznych i
higienicznych warunków nauki i pracy

uczestniczenie jako obserwator w zajęciach
prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych
nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny
zajęć w miesiącu, oraz omawianie z prowadzącym
obserwowanych zajęć

prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna
stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej
jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawianie ich
z osobą, w obecności której zostały przeprowadzone

uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach
doskonalenia zawodowego nauczycieli

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela
kontraktowego
znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania
szkoły

umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający
właściwą realizację statutowych zadań szkoły

znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz
umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych
zajęć

Staż (trwa 9 miesięcy) realizacja działań zaplanowanych w planie rozwoju

opiekun stażu udziela nauczycielowi pomocy w
realizacji działań

dyrektor szkoły zapewnia warunki do realizacji
planu

Sprawozdanie nauczyciel składa w terminie 30 dni od dnia zakończenia
stażu
Ocena dorobku zawodowego jest pozytywna lub negatywna

uwzględnia stopień realizacji planu

projekt oceny opracowuje opiekun stażu w terminie
14 dni od dnia zakończenia stażu

dyrektor ustala ocenę w terminie 21 dni od dnia
złożenia sprawozdania

przed ustaleniem oceny dyrektor zasięga opinii rady
rodziców

Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego

nauczyciel składa wniosek do dyrektora szkoły

termin złożenia wniosku - w roku uzyskania
pozytywnej oceny dorobku zawodowego

Staż na stopień nauczyciela mianowanego

Zatrudnienie zgodnie z kwalifikacjami

w wymiarze co najmniej ½ etatu

Termin rozpoczęcia stażu po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat od
dnia nadania stopnia kontraktowego

1 września lub innego dnia września - nie później
niż 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć

Wniosek o rozpoczęcie stażu nauczyciel składa wniosek 1 września lub innego dnia
września - nie później niż 14 dni od dnia rozpoczęcia
zajęć
Opiekun stażu przydzielony przez dyrektora szkoły

opiekun to nauczyciel mianowany lub
dyplomowany

Plan rozwoju zawodowego w przygotowaniu projektu planu pomaga opiekun stażu

nauczyciel załącza projekt planu do wniosku o
rozpoczęcie stażu

projekt planu uwzględnia wymagania niezbędne do
uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

dyrektor zatwierdza projekt planu w terminie 30 dni
od dnia rozpoczęcia zajęć

Powinności nauczyciela w okresie odbywania stażu uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych
z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu
szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych,
samodzielnie lub przez udział w różnych formach
kształcenia ustawicznego

poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z
uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w
której nauczyciel odbywa staż

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela
mianowanego
umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu
pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a
także oceniania ich skuteczności i dokonywania
zmian w tych działaniach

umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb
rozwojowych uczniów, problematyki środowiska
lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych

umiejętność wykorzystywania w pracy technologii
informacyjnej i komunikacyjnej

umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu
psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych
zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub
postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu
problemów związanych z zakresem realizowanych przez
nauczyciela zadań

umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi
systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania
szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Staż (trwa 2 lata

i 9 miesięcy)

realizacja działań zaplanowanych w planie rozwoju

opiekun stażu udziela nauczycielowi pomocy w
realizacji działań

dyrektor szkoły zapewnia warunki do realizacji
planu

Sprawozdanie nauczyciel składa w terminie 30 dni od dnia zakończenia
stażu
Ocena dorobku zawodowego jest pozytywna lub negatywna

uwzględnia stopień realizacji planu

projekt oceny opracowuje opiekun stażu w terminie
14 dni od dnia zakończenia stażu

dyrektor ustala ocenę w terminie 21 dni od dnia
złożenia sprawozdania

przed ustaleniem oceny dyrektor zasięga opinii rady
rodziców

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego

nauczyciel składa wniosek do organu prowadzącego
szkołę

termin złożenia wniosku - w roku uzyskania
pozytywnej oceny dorobku zawodowego

Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego

Zatrudnienie zgodnie z kwalifikacjami

w wymiarze co najmniej ½ etatu

Termin rozpoczęcia stażu po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia
nadania stopnia mianowanego

1 września lub innego dnia września - nie później
niż 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć

Wniosek o rozpoczęcie stażu nauczyciel składa wniosek 1 września lub innego dnia
września - nie później niż 14 dni od dnia rozpoczęcia
zajęć
Opiekun stażu nauczyciel realizuje staż bez opiekuna
Plan rozwoju zawodowego nauczyciel opracowuje samodzielnie projekt planu i
załącza projekt planu do wniosku o rozpoczęcie
stażu

projekt planu uwzględnia wymagania niezbędne do
uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

dyrektor zatwierdza projekt planu w terminie 30 dni
od dnia rozpoczęcia zajęć

Powinności nauczyciela w okresie odbywania stażu podejmowanie działań mających na celu doskonalenie
warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie
umiejętności stosowania technologii informacyjnej i
komunikacyjnej

realizowanie zadań służących podniesieniu jakości
pracy szkoły

pogłębianie wiedzy i umiejętności służących
własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy
szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych
formach kształcenia ustawicznego z uwzględnieniem
specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której
nauczyciel odbywa staż

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela
dyplomowanego
uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej,
wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia
działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły

wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i
komunikacyjnej

umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i
doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez
prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla
nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,
prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub
innych zajęć

Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań:

 1. opracowanie i wdrożenie programu działań
  edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub
  innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą
  społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
 2. wykonywanie zadań doradcy metodycznego,
  egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej,
  eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej
  dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,
  rzeczoznawcy ds programów nauczania, podręczników,
  środków dydaktycznych, programów wychowania
  przedszkolnego; w przypadku nauczycieli szkół
  artystycznych - także konsultanta Centrum Edukacji
  Artystycznej
 3. poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności
  dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub
  opiekuńczych
 4. uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem
  obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku
  nauczycieli języków obcych uzyskanie umiejętności
  posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie
  zaawansowanym
 5. wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy
  społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
  we współpracy z innymi osobami, instytucjami
  samorządowymi lub innymi podmiotami
 6. uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy
  zawodowej.

Wymaganiem niezbędnym jest umiejętność rozpoznawania i
rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub
innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w
której nauczyciel jest zatrudniony.

Staż (trwa 2 lata i 9 miesięcy) realizacja działań zaplanowanych w planie rozwoju

dyrektor szkoły zapewnia warunki do realizacji
planu

Sprawozdanie nauczyciel składa w terminie 30 dni od dnia zakończenia
stażu
Ocena dorobku zawodowego jest pozytywna lub negatywna

uwzględnia stopień realizacji planu

dyrektor ustala ocenę w terminie 21 dni od dnia
złożenia sprawozdania

przed ustaleniem oceny dyrektor zasięga opinii rady
rodziców

Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego nauczyciel składa wniosek do kuratora oświaty:

po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego

termin złożenia wniosku - w okresie 3 lat od dnia
otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego

Anna Kalińska
Źródło: www.portaloswiatowy.pl