AWANS ZAWODOWY

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

Ubieganie się o kolejny stopień awansu zawodowego wiąże się ze spełnieniem przez nauczycieli wielu wymagań i przygotowaniem mnóstwa dokumentów. Wymagania na poszczególne stopnie różnią się, inaczej również mogą wyglądać powinności nauczyciela w okresie odbywania stażu. Jakie wymagania musi spełniać nauczyciel, aby uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego, ile trwa staż na poszczególne stopnie, jak wygląda przygotowanie planu rozwoju zawodowego przedstawiają poniższe tabele.

Staż na stopień nauczyciela kontraktowego

Zatrudnienie

zgodnie z kwalifikacjami

w wymiarze co najmniej ½ etatu

Termin rozpoczęcia stażu

1 września lub innego dnia września - nie później niż 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć

Wniosek o rozpoczęcie stażu

nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku

Opiekun stażu

przydzielony przez dyrektora szkoły

opiekunem może być nauczyciel mianowany lub dyplomowany

Plan rozwoju zawodowego

w przygotowaniu projektu planu pomaga opiekun stażu

nauczyciel przedkłada projekt planu w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć

projekt planu uwzględnia wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego

dyrektor zatwierdza projekt planu w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć

Powinności nauczyciela w okresie odbywania stażu

poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym: przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły, sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole, przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy

uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawianie z prowadzącym obserwowanych zajęć

prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawianie ich z osobą, w obecności której zostały przeprowadzone

uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego

znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły

znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Staż (trwa 9 miesięcy)

realizacja działań zaplanowanych w planie rozwoju

opiekun stażu udziela nauczycielowi pomocy w realizacji działań

dyrektor szkoły zapewnia warunki do realizacji planu

Sprawozdanie

nauczyciel składa w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu

Ocena dorobku zawodowego

może być pozytywna lub negatywna

uwzględnia stopień realizacji planu

projekt oceny opracowuje opiekun stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu

dyrektor ustala ocenę w terminie 21 dni od dnia złożenia sprawozdania

przed ustaleniem oceny dyrektor zasięga opinii rady rodziców

Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego

nauczyciel składa wniosek do dyrektora szkoły

termin złożenia wniosku - w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego

Staż na stopień nauczyciela mianowanego

Zatrudnienie

zgodnie z kwalifikacjami

w wymiarze co najmniej ½ etatu

Termin rozpoczęcia stażu

po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat od dnia nadania stopnia kontraktowego

1 września lub innego dnia września - nie później niż 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć

Wniosek o rozpoczęcie stażu

nauczyciel składa wniosek 1 września lub innego dnia września - nie później niż 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć

Opiekun stażu

przydzielony przez dyrektora szkoły

opiekunem może być nauczyciel mianowany lub dyplomowany

Plan rozwoju zawodowego

w przygotowaniu projektu planu pomaga opiekun stażu

nauczyciel załącza projekt planu do wniosku o rozpoczęcie stażu

projekt planu uwzględnia wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

dyrektor zatwierdza projekt planu w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć

Powinności nauczyciela w okresie odbywania stażu

uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Staż (trwa 2 lata 
i 9 miesięcy)

realizacja działań zaplanowanych w planie rozwoju

opiekun stażu udziela nauczycielowi pomocy w realizacji działań

dyrektor szkoły zapewnia warunki do realizacji planu

Sprawozdanie

nauczyciel składa w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu

Ocena dorobku zawodowego

może być pozytywna lub negatywna

uwzględnia stopień realizacji planu

projekt oceny opracowuje opiekun stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu

dyrektor ustala ocenę w terminie 21 dni od dnia złożenia sprawozdania

przed ustaleniem oceny dyrektor zasięga opinii rady rodziców

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego

po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego

nauczyciel składa wniosek do organu prowadzącego szkołę

termin złożenia wniosku - w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego

Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego

Zatrudnienie

zgodnie z kwalifikacjami

w wymiarze co najmniej ½ etatu

Termin rozpoczęcia stażu

po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania stopnia mianowanego

1 września lub innego dnia września - nie później niż 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć

Wniosek o rozpoczęcie stażu

nauczyciel składa wniosek 1 września lub innego dnia września - nie później niż 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć

Opiekun stażu

nauczyciel realizuje staż bez opiekuna

Plan rozwoju zawodowego

nauczyciel opracowuje samodzielnie projekt planu i załącza projekt planu do wniosku o rozpoczęcie stażu

projekt planu uwzględnia wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

dyrektor zatwierdza projekt planu w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć

Powinności nauczyciela w okresie odbywania stażu

podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej

realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły

pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań:

opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy ds programów nauczania, podręczników, środków dydaktycznych, programów wychowania przedszkolnego; w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta Centrum Edukacji Artystycznej

poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym

wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Wymaganiem niezbędnym jest umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Staż (trwa 2 lata i 9 miesięcy)

realizacja działań zaplanowanych w planie rozwoju

dyrektor szkoły zapewnia warunki do realizacji planu

Sprawozdanie

nauczyciel składa w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu

Ocena dorobku zawodowego

może być pozytywna lub negatywna

uwzględnia stopień realizacji planu

dyrektor ustala ocenę w terminie 21 dni od dnia złożenia sprawozdania

przed ustaleniem oceny dyrektor zasięga opinii rady rodziców

Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

nauczyciel składa wniosek do kuratora oświaty:

po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego

termin złożenia wniosku - w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego

AWANS ZAWODOWY - ZMIANY OD 01.09.2022

Nowy system awansu zawodowego nauczycieli - przepisy przejściowe

1 września 2022 r. weszły w życie zmiany dotyczące zasad ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Zachęcam do zapoznania się z materiałem informacyjnym MEiN, który przybliża przyjęte w tym zakresie rozwiązania przejściowe.

Uzyskiwanie stopnia nauczyciela mianowanego od 1 września 2022 r.

I. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według nowych przepisów (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2022 r. oraz nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli):

 1. nauczyciele zatrudniani w szkole począwszy od 1 września 2022 r.,

 2. nauczyciele zatrudnieni w szkole przed 1 września 2022 r., którzy do 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego,

 3. nauczyciele zatrudnieni w szkole przed 1 września 2022 r., którzy do 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego lecz do 31 sierpnia 2027 r. nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych.

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według nowych przepisów:

 • posiada status nauczyciela początkującego (nie jest to stopień awansu zawodowego);

 • odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy lub w wymiarze skróconym do 2 lat i 9 miesięcy;

 • w okresie odbywania przygotowania do zawodu ma przydzielonego mentora;

 • w drugim oraz ostatnim roku przygotowania do zawodu jego praca podlega ocenie zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie oceny pracy nauczycieli, które przewiduje dokonywanie oceny pracy według określonych w nim szczegółowych kryteriów. Uzyskanie co najmniej dobrej oceny pracy w ostatnim roku przygotowania do zawodu jest jednym z warunków nadania stopnia nauczyciela mianowanego. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie odbywania przez nauczyciela przygotowania do zawodu nauczyciela dyrektor szkoły dokona oceny pracy nauczyciela za okres dotychczas odbytego przygotowania do zawodu nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy;

 • w ostatnim roku przygotowania do zawodu nauczyciel prowadzi zajęcia w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły. Komisja wydaje opinię o przeprowadzonych zajęciach. Uzyskanie pozytywnej opinii jest jednym z warunków nadania stopnia nauczyciela mianowanego;

 • tak jak obecnie przystępuje do egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Rozwiązanie przejściowe dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego według nowych przepisów, którzy pracowali w szkole przed 1 września 2022 r.

Nauczycielom, którzy do 31 sierpnia 2027 r. nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych, oraz nauczycielom, którzy do 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego, do okresu odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela wlicza się okres dotychczasowego zatrudnienia nauczyciela w szkole w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, z wyłączeniem okresów nieobecności nauczyciela w pracy trwających nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego, z tym że w przypadku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze:

 • 3 lata i 9 miesięcy – okres wliczany do okresu przygotowania do zawodu nauczyciela nie może być dłuższy niż 3 lata,

 • 2 lata i 9 miesięcy – okres wliczany do okresu przygotowania do zawodu nauczyciela nie może być dłuższy niż 2 lata.

II. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2022 r. oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200))

Nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskają stopień nauczyciela kontraktowego. lecz do tego dnia nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego.

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych:

 • odbywa staż na stopień nauczyciela mianowanego, w trakcie którego ma przydzielonego opiekuna stażu;

 • opracowuje plan rozwoju zawodowego na okres stażu oraz sprawozdanie z jego realizacji, po otrzymaniu którego dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela;

 • może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Rozwiązania przejściowe dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych:

 • w przypadku nauczycieli, którzy przed 1 września 2021 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego, wymiar stażu na stopień nauczyciela mianowanego, skraca się o rok;

 • w przypadku nauczycieli, którzy na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287) odbyli staż na stopień nauczyciela kontraktowego w wymiarze 12 miesięcy i którzy nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego przed dniem 1 września 2022 r., staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 9 miesięcy.

Przykładowa ścieżka awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, którzy nie mają przerw w zatrudnieniu lub przerw w świadczeniu pracy, a staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęli lub rozpoczną w roku szkolnym, w którym nabędą uprawnienia do rozpoczęcia tego stażu:

Nauczyciele zatrudnieni w kolejnych latach

Nauczyciele zatrudnieni

w roku szkolnym 2016/2017

Nauczyciele zatrudnieni

w roku szkolnym 2017/2018

Nauczyciele zatrudnieni

w roku szkolnym 2018/2019 (którzy uzyskali st. nauczyciela kontraktowego do 14.09.2019 r.)

Nauczyciele zatrudnieni

w roku szkolnym 2019/2020
i w 2018/2019, którzy uzyskali st. nauczyciela kontraktowego po 14.09.2019 r.

Nauczyciele zatrudnieni

w roku szkolnym 2020/2021

Nauczyciele zatrudnieni

w roku szkolnym. 2021/2022

Rok szkolny rozpoczęcia stażu na st. nauczyciela mianowanego

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023

2023/2024

2024/2025

Wymiar odbywanego stażu (standardowy wymiar stażu lub skrócony w okresie przejściowym)

2 lata i 9 miesięcy

2 lata i 9 miesięcy

rok i 9 miesięcy*

rok i 9 miesięcy

9 miesięcy dla rocznika 2018/2019

rok i 9 miesięcy

rok i 9 miesięcy

Liczba lat pracy, po których n-l może uzyskać st. nauczyciela mianowanego

6

6

5

5

5

5

Możliwy termin egzaminu

2022 r.

2023 r.

2023 r.

2024 r.
2023 r. dla rocznika 2018/2019

2025 r.

2026 r.

*Nauczyciel musi zmodyfikować plan rozwoju zawodowego

Uzyskiwanie stopnia nauczyciela dyplomowanego od dnia 1 września 2022 r.

I. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów nowych (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2022 r. oraz nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Nauczyciele, którzy przed 1 września 2022 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według nowych przepisów:

 • aby uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego musi przepracować w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego co najmniej 5 lat i 9 miesięcy lub w określonych przypadkach 4 lata i 9 miesięcy (nie odbywa stażu);

 • w ostatnim roku pracy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego występuje do dyrektora szkoły z wnioskiem o dokonanie oceny pracy. Uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy jest jednym z warunków nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Ocena dokonywana jest zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie oceny pracy nauczycieli, które przewiduje dokonywanie tej oceny według szczegółowych kryteriów. Ocena pracy na wniosek nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego dokonywana jest za okres ostatnich 3 lat pracy przed dokonaniem tej oceny. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub przeniesienia do innej szkoły nauczyciela mianowanego, dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela za okres dotychczasowej pracy w tej szkole, po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego, w terminie nie dłuższym niż 21 dni odpowiednio od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub przeniesienia do innej szkoły;

Rozwiązania przejściowe dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego według nowych przepisów – skrócenie w okresie przejściowym okresu pracy wymaganego do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Nauczycielom, którzy stopień nauczyciela mianowanego uzyskali lub uzyskają według przepisów dotychczasowych i do 1 września 2022 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, okres pracy w szkole skraca się o:

 1. 2 lata – jeżeli:
  a) odbyli staż na stopień nauczyciela mianowanego w dotychczasowym wymiarze albo
  b) uzyskali przed dniem 1 września 2022 r. stopień nauczyciela mianowanego z mocy prawa na podstawie art. 9a ust. 4 lub 5 ustawy – Karta Nauczyciela, albo
  c) uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, będąc nauczycielem urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy, po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego;

 2. rok – jeżeli odbyli staż na stopień nauczyciela mianowanego w wymiarze skróconym na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (ustawa ta skróciła wymiar stażu na stopień nauczyciela mianowanego o rok, a w przypadku jednej grupy o rok i 9 miesięcy) albo uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, będąc nauczycielem urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy, po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego;

II. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów dotychczasowych (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2022 r. oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200))

Nauczyciele, którzy przed dniem 1 września 2022 r. rozpoczęli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, lecz do tego dnia nie uzyskali tego stopnia.

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów dotychczasowych:

 • odbywa staż na stopień nauczyciela dyplomowanego zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 1 września 2022 r.;

 • po zakończeniu stażu opracowuje sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, po otrzymaniu którego dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela.

Ostatnim rokiem szkolnym, w którym można było rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, był rok szkolny 2021/2022. Od 1 września 2022 r. nie ma już możliwości rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.