Zadania doradcy metodycznego

1. Wspieranie nauczycieli we wdrażaniu podstawy programowej w ramach poszczególnych zawodów/ kwalifikacji i wykonywaniu zadań związanych z wdrażaniem reformy oświaty.

2. Wspieranie nauczycieli w zakresie planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktycznego i wychowawczego.

3. Pomoc w doborze, adaptacji i modyfikacji programów nauczania lub ich opracowywania.

4. Inspirowanie nauczycieli do podejmowania działań o charakterze innowacyjnym i stwarzania warunków dla rozwoju różnych form aktywności uczniów.

5. Wspieranie umiejętności dydaktycznych w kształceniu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

6. Wspieranie szkół i nauczycieli w działaniach podnoszących efektywność kształcenia poprzez opracowanie i wdrażanie wniosków wynikających z analizy egzaminów zewnętrznych.

7. Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia wewnątrzszkolnych badań ewaluacyjnych.

8. Pomoc we wdrażaniu technologii informacyjnej na zajęciach i pogłębianie umiejętności wykorzystania nowoczesnych środków dydaktycznych.

9. Podejmowanie działań na rzecz szkół we współpracy z instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz oświaty.

10. Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa i doskonalenia zawodowego.